FONETIIKAN PÄIVÄT 2002


  "Box"-leikkaksen vaikutukset puheeseen: akustinen tutkimus suomen vokaaleista

  Juha-Pertti Laaksonen* (juhlaa@utu.fi)
  Kimmo Vähätalo# (kimmo.vähätalo@utu.fi)
  Henna Tamminen* (hentam@utu.fi)
  Risto-Pekka Happonen# (rhappone@utu.fi)
  Olli Aaltonen* (olli.aaltonen@utu.fi)

  *
  Fonetiikka
  Turun yliopisto

  #
  Suu- ja leukakirurgia
  Turun yliopisto


  Noin kaksi prosenttia suomalaismiehistä kärsii hengitysteiden tukkeutumisesta unen aikana (obstruktiivinen uniapnea). Tällöin hengitysteitä ympäröivät lihakset rentoutuvat unen aikana niin paljon, että hengitystiet painuvat kasaan aiheuttaen osittaisen tai jopa täydellisen hengityskatkoksen. Obstruktiivisen uniapnean eräänä hoitokeinona käytetään kielilihasjänteen eteensiirtoa. Kielen tukipiste alaleuan takapinnalta siirretään leukaluun etupinnalle. Toimenpiteellä ehkäistään unen aikana veltostuvan kielen taaksepainuminen nieluun ja sitä kautta kehittyvä ilmatien ahtautuminen.

  Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, mitä vaikutuksia "Box"-leikkauksella on puheen foneettiseen laatuun analysoimalla suomen vokaalien keskeisimpiä akustisia piirteitä (F1, F2, F0 ja kesto). Koehenkilöinä oli viisi suomalaismiestä, joilla oli todettu obstruktiivinen uniapnea. Analysoitava materiaali koostui suomen kahdeksasta vokaalista, jotka koehenkilöt tuottivat lausekontekstissa toistamalla kahdeksan kontekstilausetta kymmeneen kertaan. Jokainen koehenkilö antoi ääninäytteensä ennen leikkausta sekä kymmenen päivää ja kuusi viikkoa leikkauksen jälkeen. Ääninäytteet analysoitiin CSL:llä.

  Tutkimuksessa ei havaittu mitään yleisiä, koko ryhmää koskevia muutoksia. Tämä johtunee osittain siitä, että muutokset akustisissa piirteissä olivat erittäin yksilöllisiä. Tilastollisesti merkitseviä (p<0.01) ja myös kuultavissa olevia muutoksia esiintyi pääosin kymmenentenä päivänä leikkauksen jälkeen. Syynä tähän lienee leikkausta seuranneen turvotuksen sekä leikkaushaavan keskeneräisen paranemisprosessin aiheuttamat muutokset koehenkilöiden "puheentuottokäyttäytymisessä", sillä useimmissa tapauksissa muuttuneet akustiset piirteet palautuivat normaaleiksi kuuden viikon kuluessa (leikkauksesta).

  Muutokset ko. akustisissa piirteissä olivat erittäin yksilöllisiä. Kaiken kaikkiaan voidaan kuitenkin todeta, ettei "Box"-leikkauksella näytä olevan pitkäaikaisia vaikutuksia suomen vokaalien tuottoon. Koska koehenkilöt eivät myöskään raportoineet artikulaatiovaikeuksista leikkaushaavan parannuttua, ei leikkauksella näytä olevan pitkäaikaisia puheen tuottoa muuttavia tai heikentäviä vaikutuksia eikä havaituilla lyhytaikaisilla muutoksilla ole siten käytännön merkitystä.