FONETIIKAN PÄIVÄT 2002


  Erottelevien piirteiden vaikutus vokaalien erotteluun tietoisella ja esitietoisella tasolla

  J. Savela (1), T. Kleimola (1), L. Mäkelä (1), J.J. Tuomainen (1,2), O. Aaltonen (1)

  (1)
  Fonetiikka
  Turun yliopisto

  (2)
  Laskennallisen tekniikan laboratorio
  TKK

  (jansav@utu.fi, tuukle@utu.fi, lekama@utu.fi, jyrtuoma@lce.hut.fi, aaltonen@utu.fi)


  Fonologisen kategorisoinnin on katsottu perustuvan erottelevien piirteiden käyttöön havaintoprosessissa varsinkin konsonanteilla (Blumstein et al.). Tutkimuksessamme selvitettiin distinktiivisten piirteiden vaikutusta vokaalien erottelussa tietoisella ja esitietoisella tasolla käyttämällä sekd reaktioaikamittauksia ja herätevastemittauksia.

  Ensimmäisessä koesarjassa verrattiin kahden vokaalijatkumon, /ae-e/ ja /ae - oe/ erottelua. /ae -oe/ jatkumossa ero perustui väljyyden lisäksi myös pyöreyteen. Erottelukoetta varten valittiin neljä ärsykettä kummastakin jatkumosta: prototyyppinen /ae/, sekä 30, 60 ja 90 melin etdisyydellä sijaitsevat eroteltavat äänteet. Kymmenen koehenkilön tuli painaa nappia heti, kun kuulivat muutoksen usein esiintyvästä vokaalista (prototyyppinen /ae/). Koesarjan toisessa osassa mitattiin samojen ärsykkeiden aiheuttamia herätevasteita ilman, ettd he kiinnittivät huomiota ärsykkeisiin.

  Reaktioaikojen analyysi osoitti, että /ae - oe/ erottelu oli merkitsevästi helpompaa verrattuna /ae - e/ erotteluun erottelun tapahtuessa vokaalikategorioiden sisällä. Erottelunopeudessa ei kuitenkaan ollut eroa, kun vokaalit kuuluivat eri kategorioihin.. Herätevasteissa (poikkeavuusnegatiivisuus, MMN) todettiin pelkästään ärsykkeiden välisen akustisen etäisyyden vaikutus; mitä suurempi akustinen ero, sitä nopeampi jännitemuutos.

  Toisessa koesarjassa vokaalijatkumot oli valittu siten että muutos tapahtui vain toisessa alimmista formantista. Jatkumossa /ae -oe/ muutos tapahtui toisessa ja jatkumossa /ae - a/ muutos tapahtui ensimmäisessä formantissa. Erottelevia piirteiden osalta tilanne vastasi ensimmäistä koetta: / d - a/ jatkumossa erotteleva piirre oli etisyys, /ae - oe/ jatkumossa laveus ja pyöreys. Reaktioaikakokeidessa jatkumot erosivat merkitsevästi vain pienimmän eron kohdalla. Herätevastetulokset eivät osoittaneet merkitseviä eroja vokaalien välillä.

  Tulokset voidaan tulkita siten, että distinktiiviset piirteiden määrä ei nopeuta vokaalikategorioiden erottelua. Kategoriansisäinen rakenne vaikuttaa kuitenkin reaktioaikoihin.

  LÄHTEET
  Blumstein, S., Tartter, V., Michel, D., Hirsch, B., & Leiter, E. (1977). The role of distinctive features in the dichotic perception of vowels. Brain and Language, 4, 508-520.